Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
4. kvartál roku 2014
Realizujú sa práce HSV, najmä výkopové práce, dočasné statické spevnenie na stavbe C , K a L.

Významné skutočnosti:
  • Všetky významné nálezy architektúr mimoriadnej historickej hodnoty sa na stavbe ochránili, staticky zabezpečili pod dohľadom štátneho pamiatkového dohľadu v súlade so schváleným technologickým postupom a v súlade s vydaným Záväzným stanoviskom KPÚ BA pod číslom KPÚ BA - 2014/18805-2/71703/STA zo dňa 3.11.2014 k projektovej dokumentácii : „NKP Bratislavský hrad, rekonštrukcia hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu, časť 2L :Podzemná parkovacia garáž, projekt pre zmenu stavby pred dokončením, dodatok č.1.“
     
  • Počas realizácie stavebných prác K NR SR pristúpila k priamemu rokovaciemu konaniu na základe zistení zmeny triedy ťažiteľnosti a nutnej ochrany archeologických nálezov, predpísanej Rozhodnutiami a Záväznými stanoviskami KPU BA, ktoré neboli predmetom uzatvorenej zmluvy o dielo a súčasne z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej K NR SR, ktorú nemohla predvídať. Výsledkom priameho rokovacieho konania bolo uzatvorenie zmluvy o dielo, ktorej predmetom bolo riešenie nepredvídateľnej mimoriadnej udalosti. 
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie