Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
3. kvartál roku 2014
 • Ukončené terénnych prác na archeologickom výskume na plochách severnej terasy BH.
   
 • Ukončenie užšej súťaže na zhotoviteľa
 • Podpísaná a účinná zmluva o dielo so zhotoviteľom  a samotné zahájenie výstavby odovzdaním staveniska na predmet diela:

  NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA BRATISLAVSKÝ HRAD, REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCAA OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU,
  časť L – Podzemná parkovacia garáž, (ďalej „stavba L“)
  časť C – Rekonštrukcia exteriérových plôch (ďalej „stavba C“)
  časť K – Obnova Zimnej jazdiarne (ďalej „stavba K“)
 • Na základe predbežných nálezových správ z archeologického nálezu zahájenie rokovaní s KPÚ o odporúčanej ochrane nálezov mimoriadneho historického významu, ktoré vyústilo do vydania Záväzného stanoviska KPÚ BA pod číslom KPÚ BA - 2014/15331-3/55078/STA zo dňa 23.9.2014 k architektonickej štúdii : „Bratislavský hrad, zameranie archeologického výskumu pri ZS bastióne vloženého do RD podzemná garáž a rekonštrukcia zimnej jazdiarne - úroveň 1.PP.zimnej jazdiarne“ v ktorom sa stanovuje spôsob ochrany keltsko-rímskej stavby v severozápadnom bastióne nasledovne :
   
 • Nález  vo vjazde (severozápadná časť severnej terasy) - Rímsky múr v dl.cca 16,5 m - zostane zachovaný na pôvodnom mieste, v súčasnosti sa pripravuje jeho sanácia, ktorá pozostáva zo statickej stabilizácie predmetného rímskeho muriva
   
 • Nález vo vjazde - Rímsky pilier - bude prezentovaný formou transferu v priestoroch expozície SNM, zvyšné torzá rímskych nálezov zostávajú zachované in situ, bez prezentácie
   
 • Nález v lokalite budúcej Zimnej jazdiarne  - ide o nález časti Rímskeho objektu s dlažbou - v súlade s rokovaniami KPÚ bude originál zachovaný , ochránený bez možnosti prezentácie
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie