Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
2. kvartál 2015 až po súčasnosť
V období od 2. kvartálu 2015 až do augusta 2016 sa  intenzívne na všetkých troch stavbách C, K a L  pracovalo v súlade s nastaveným harmonogramom prác a niektoré časti boli ukončené  aj v predtermíne.
Realizáciu týchto prác mohla sledovať každý deň široká verejnosť aj prostredníctvom tohto portálu. Kancelária Národnej rady SR zabezpečila v úvode stránky prezentovanie aktuálneho stavu každý deň tromi kamerami. Týmto spôsobom bolo možné nahliadnuť priamo do stavebného progresu  v areáli bratislavského hradu.
Od marca 2016 sa sústredilo na postupné ukončovanie jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov. Tieto kroky zabezpečili,  aby mohla byť využitá Baroková záhrada aj s obnovenou Zimnou jazdiarňou pre podujatia v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ a aby areál bratislavského hradu dostatočne a adekvátne prezentoval túto národnú kultúrnu pamiatku.
Významné skutočnosti
  • Dňa 4. apríla 2016 vydal OÚ Bratislava,Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Rozhodnutiepre trvalé užívanie vodných stavieb pre určené stavebné objekty. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. apríla.2016.
  • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 13. mája 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie stavby L–Podzemná parkovacia garáž v rozsahu určených stavebných objektov a prevádzkových súborov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. mája 2016.
  • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 31. mája 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie Barokovej záhrady a súvisiacich terénnych úprav včasti stavby C–Rekonštrukcia exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu v rozsahu určených stavebných objektov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. júna 2016.
  • Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Kancelária Národnej rady SR sprístupnilaverejnosti Barokovú záhradu v júni 2016.
  • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 24. júna 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie komunikácií, časti stavby C–Rekonštrukcia exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu v rozsahu určených stavebných objektov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. júna 2016.
  • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 18. augusta 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila predčasné užívaniestavby K–Obnova Zimnej jazdiarne hradu v rozsahu určených stavebných objektov a prevádzkových súborov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. júna 2016.
V septembri 2016 boli stavebné práce pozastavené a prerušené z dôvodu Predsedníctva SR v Rade EÚ. Stavebné práce budú v areáli bratislavského hradu pokračovať v roku 2017.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie