Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
1. kvartál 2015
V 1.kvartáli roku 2015 plynule pokračujú práce HSV( ukončujú sa výkopové práce) a boli realizované stavebné práce na jednotlivých stavbách nasledovne:

Stavba C : Bola sprístupnená spodná zasypaná časť podzemnej chodby, ktorá vyúsťuje pred cisternou na dolnej východnej terase. Okrem toho sa začala intenzívna výroba výzdobných a umeleckých prvkov pre barokovú záhradu.

Stavba K: Zrealizovala sa suterénna časť schodiska a vykonali sa práce v  časti prehĺbeného suterénu, a to: technologické kanály, založenie nosných múrov v dotyku s Hradným palácom, vylez z kolektora, ap.. Pripravilo sa podložie pre realizáciu nadzemného obvodového muriva v časti zachovaných základov.

Stavba L:  V časti vjazdu do podzemného objektu sa ukončila realizácia základovej konštrukcie a zvislých obvodových stien od Palisád až po hradobný múr, v ktorom po jeho čiastočnom postupnom prebúravaní sa realizuje stuženie železobetónovým rámom. Súčasne s týmito prácami bol realizovaný a ukončený archeologický výskum, vrátane architektonicko historického výskumu parkanoveho a hradobného múru.
V časti 1.PP technologického zázemia hradného Paláca sa zrealizovali základové konštrukcie, zdravotechnické rozvody pod týmito konštrukciami a začala sa realizácia železobetónových stien.
V západnej časti , mimo podzemný objekt boli ukončené výkopové práce a následne boli vybudované objekty pre suché chladiče.
Vo zvyšnej časti podzemného objektu (garáže) sú ukončené podkladné konštrukcie pod základovú dosku, Realizácia železobetónovej dosky je hotová cca na 60%, obvodové steny a stĺpy 4.PP sú ukončené na cca 50%.

Významné skutočnosti:
Stretnutie primátora mesta a predsedu NR SR
Predseda NR SR Peter Pellegrini prijal primátora hlavného mesta Bratislavy Ivo Nesrovnala dňa 3.februára. Na tomto spoločnom stretnutí bol detailne odprezentovaný projekt v súčasnosti realizovanej obnovy NKP BH.
Po stretnutí informoval primátor na tlačovej konferencii, že bol uistený, že stavebná činnosť je pod najlepším profesionálnym a odborným dohľadom.  Uvítal, že predmetom výstavby je aj obnova Zimnej jazdiarne, ktorá bude prístupná aj pre Bratislavčanov a mesto ju bude môcť využívať na kultúrne účely. Okrem toho primátor má záujem, aby sa cenné nálezy sa  zachovali pre turistický ruch a podľa dohody s  pánom Pellegrinim plánujú spoločnú  osobnú prehliadku stavebných prác.
  
Stretnutie zástupkyne primátora mesta a vedúceho K NR SR
Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan pozval na rokovanie viceprimátorku Bratislavy Ivetu Plšekovú. Na stretnutí bol aj Ing.arch. Ivan Masár, projektová manažérka a riaditeľ KPÚ Peter Jurkovič. Viceprimátorke v sprievode ved.odd.kultúry Starého Mesta Ernesta Husku bol odprezentovaný projekt v súčasnosti realizovanej obnovy objektov v areáli Bratislavského hradu , realizovaný NR SR.
Na tomto stretnutí s pani viceprimátorkou bolo tiež dohodnuté, že K NR SR a generálny projektant odprezentujú takisto projekt aj na verejnej prezentácii v Zrkadlovej sieni dňa 19.3. 2015. Táto prezentácia bola následne zrušená z dôvodu, že po zasadnutí odborného grémia a zverejnení jeho Záverov mala široká verejnosť dostatok informácií o projekte, ako aj o ochrane a prezentácii nálezov v areáli Bratislavského hradu.
 
Prezentácia projektu obnovy NKP BH poslancom Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto
Vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan pozval na rokovanie Starostu Mestskej časti Bratislava Staré Mesto Radoslava Števčíka. Predmetom stretnutia bolo odprezentovanie stavu projektu poslancom miestneho zastupiteľstva s predstaviteľmi kancelárie Národnej rady. Táto prezentácia sa uskutočnila v reprezentačnej sále  Mestskej časti Bratislava Staré Mesto na Vajanskom nábreží dňa  24.2.
 
Stretnutie s občianskou iniciatívou SOS Bratislavský hrad
 Predseda parlamentu Peter Pellegrini, Vedúci kancelárie NR SR a  architekt projektu Ivan Masár pozvali zástupcov aktivistov iniciatívy SOS Bratislavský hrad  Moniku Kozelovú, Janu Brisudovú, Lele Zemanovú, Mateja Fabšiča a Ernesta Húsku  k prezentácii projektu obnovy NKP BH.  
Generálny projektant stavby Ivan Masár a vedúci Kancelárie NR SR Daniel Guspan im predstavili priebeh obnovy hradu, aj spôsob ochrany keltsko-rímskych nálezov. Na tomto stretnutí bolo potvrdené zvolanie odborného grémia, ktorého predmetom bude 1.) Archeologický výskum, 2.)Ochrana archeologických nálezov a 3.)Využitie podzemného objektu severnej terasy areálu Bratislavského hradu
 
Zahraniční experti
Predseda NR SR Peter Pellegrini pozval zahraničných expertov z oblasti archeológie v súlade s prísľubom, daným na tlačovej konferencii, ktorá sa konala dňa 3.12.2014a k realizovanej výstavbe v areáli hradu.
Pozvanie prijali Prof. dr. Bojan Djurić, Mgr. Balázs Komoróczy, Ph.D a Dr. Heinrich Zabehlicky, ktorí po detailnom naštudovaní problematiky prišli na finálnu diskusiu, spojenú s obhliadkou priamo do areálu Bratislavského hradu dňa 16.3.2015.  Záverom ich návštevy bolo podpísanie Memoranda o ochrane a prezentácii archeologických nálezov architektúr mimoriadnej hodnoty, ktoré bolo prezentované na tlačovej konferencii pri príležitosti otvorenie Infocentra.

Odborné grémium
Na základe dohovoru so zástupcami občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad sa zišlo dňa 17.3. 2015 odborné grémium v zložení:
Oblasť archeológie
PhDr. Matej Ruttkay CSc. riaditeľ Archeologického ústavu SAV
PhDr. Ján Rajtár, CSc Archeologický ústav SAV
Mgr. Slavomír Katkin Pamiatkový úrad SR
PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok
Mgr. Branislav Resutík Mestský ústav ochrany pamiatok
PhDr. Štefan Holčík, CSc SNM - Archeologické múzeum
Oblasť architektúry
 Ing. arch. Juraj Hermann prezident Spolku  architektov Slovenska
Ing. arch. Ľudovít Urban člen   Spolku architektov Slovenska
Ing. arch.Ivan Kočan člen  Spolku  architektov Slovenska
Ing. arch.  Branislav Somora člen  Spolku  architektov Slovenska
Oblasť reštaurovania
Mgr. Art. Juraj Puškár predseda Komory reštaurátorov
Akad. sochár Vladimír Višváder člen Komory reštaurátorov
Sprevádzajúci a moderácia
Ing.arch. Ivan Staník KPU BA
Ing.arch. Ivan Masár Generálny projektant
Mgr. Milan Horňák Vedúci archeologického výskumu
Mgr. Branislav Panis Riaditeľ SNM – historický ústav
 
Po viac ako 14 hodinovej diskusii dospelo odborné grémium k záverom, ktoré bolo prezentované na zvolanej tlačovej konferencii dňa 18.3.2015.

Verejná prednáška s diskusiou na tému archeologického výskumu
K NR SR odštartovala dňa 26.3. 2015 prednáškovú aktivitu, spojenú s diskusiou vo veci zrealizovaného archeologického výskumu. Účelom tejto aktivity je oboznámenie sa širokej verejnosti so závermi archeologického výskumu na severnej terase Bratislavského hradu.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie