Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
2. kvartál 2015 až po súčasnosť
V období od 2. kvartálu 2015 až do augusta 2016 sa  intenzívne na všetkých troch stavbách C, K a L  pracovalo v súlade s nastaveným harmonogramom prác a niektoré časti boli ukončené  aj v predtermíne.
Realizáciu týchto prác mohla sledovať každý deň široká verejnosť aj prostredníctvom tohto portálu. Kancelária Národnej rady SR zabezpečila v úvode stránky prezentovanie aktuálneho stavu každý deň tromi kamerami. Týmto spôsobom bolo možné nahliadnuť priamo do stavebného progresu  v areáli bratislavského hradu.
Od marca 2016 sa sústredilo na postupné ukončovanie jednotlivých stavebných objektov a prevádzkových súborov. Tieto kroky zabezpečili,  aby mohla byť využitá Baroková záhrada aj s obnovenou Zimnou jazdiarňou pre podujatia v rámci Predsedníctva SR v Rade EÚ a aby areál bratislavského hradu dostatočne a adekvátne prezentoval túto národnú kultúrnu pamiatku.
Významné skutočnosti
 • Dňa 4. apríla 2016 vydal OÚ Bratislava,Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Rozhodnutiepre trvalé užívanie vodných stavieb pre určené stavebné objekty. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 8. apríla.2016.
 • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 13. mája 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie stavby L–Podzemná parkovacia garáž v rozsahu určených stavebných objektov a prevádzkových súborov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. mája 2016.
 • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 31. mája 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie Barokovej záhrady a súvisiacich terénnych úprav včasti stavby C–Rekonštrukcia exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu v rozsahu určených stavebných objektov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 6. júna 2016.
 • Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia Kancelária Národnej rady SR sprístupnilaverejnosti Barokovú záhradu v júni 2016.
 • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 24. júna 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila užívanie komunikácií, časti stavby C–Rekonštrukcia exteriérových plôch areálu Bratislavského hradu v rozsahu určených stavebných objektov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 28. júna 2016.
 • Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vydala dňa 18. augusta 2016 Kolaudačné rozhodnutie a povolila predčasné užívaniestavby K–Obnova Zimnej jazdiarne hradu v rozsahu určených stavebných objektov a prevádzkových súborov. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 22. júna 2016.
V septembri 2016 boli stavebné práce pozastavené a prerušené z dôvodu Predsedníctva SR v Rade EÚ. Stavebné práce budú v areáli bratislavského hradu pokračovať v roku 2017.
1. kvartál 2015
V 1.kvartáli roku 2015 plynule pokračujú práce HSV( ukončujú sa výkopové práce) a boli realizované stavebné práce na jednotlivých stavbách nasledovne:

Stavba C : Bola sprístupnená spodná zasypaná časť podzemnej chodby, ktorá vyúsťuje pred cisternou na dolnej východnej terase. Okrem toho sa začala intenzívna výroba výzdobných a umeleckých prvkov pre barokovú záhradu.

Stavba K: Zrealizovala sa suterénna časť schodiska a vykonali sa práce v  časti prehĺbeného suterénu, a to: technologické kanály, založenie nosných múrov v dotyku s Hradným palácom, vylez z kolektora, ap.. Pripravilo sa podložie pre realizáciu nadzemného obvodového muriva v časti zachovaných základov.

Stavba L:  V časti vjazdu do podzemného objektu sa ukončila realizácia základovej konštrukcie a zvislých obvodových stien od Palisád až po hradobný múr, v ktorom po jeho čiastočnom postupnom prebúravaní sa realizuje stuženie železobetónovým rámom. Súčasne s týmito prácami bol realizovaný a ukončený archeologický výskum, vrátane architektonicko historického výskumu parkanoveho a hradobného múru.
V časti 1.PP technologického zázemia hradného Paláca sa zrealizovali základové konštrukcie, zdravotechnické rozvody pod týmito konštrukciami a začala sa realizácia železobetónových stien.
V západnej časti , mimo podzemný objekt boli ukončené výkopové práce a následne boli vybudované objekty pre suché chladiče.
Vo zvyšnej časti podzemného objektu (garáže) sú ukončené podkladné konštrukcie pod základovú dosku, Realizácia železobetónovej dosky je hotová cca na 60%, obvodové steny a stĺpy 4.PP sú ukončené na cca 50%.

čítať viac...

3. kvartál roku 2014
 • Ukončené terénnych prác na archeologickom výskume na plochách severnej terasy BH.
   
 • Ukončenie užšej súťaže na zhotoviteľa
 • Podpísaná a účinná zmluva o dielo so zhotoviteľom  a samotné zahájenie výstavby odovzdaním staveniska na predmet diela:

  NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA BRATISLAVSKÝ HRAD, REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCAA OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU,
  časť L – Podzemná parkovacia garáž, (ďalej „stavba L“)
  časť C – Rekonštrukcia exteriérových plôch (ďalej „stavba C“)
  časť K – Obnova Zimnej jazdiarne (ďalej „stavba K“)

čítať viac...

1. Polrok roku 2014
 • Prebiehajú práce na predstihovom archeologickom výskume na ploche Severnej terasy, na ktorej je plánované zahájenie stavebných prác na objektoch C, K, L
 • Prebieha užšia súťaž  v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní na zhotoviteľa investičnej akcie NÁRODNÁ KULTÚRNA PAMIATKA BRATISLAVSKÝ HRAD, REKONŠTRUKCIA HRADNÉHO PALÁCA  A OBJEKTOV V AREÁLI BRATISLAVSKÉHO HRADU,

  časť L – Podzemná parkovacia garáž, (ďalej „stavba L“)
  časť C – Rekonštrukcia exteriérových plôch (ďalej „stavba C“)
  časť K – Obnova Zimnej jazdiarne (ďalej „stavba K“)
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie