Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Rekonštrukcia Bratislavského hradu
Hlavné ciele obnovy Bratislavského hradu
Hrad poznamenal zub času
Osemdesiatpäť metrov nad Dunajom sa týči Bratislavský hrad, už po stáročia neodmysliteľná súčasť panorámy mesta. Jeho súčasný obraz je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Hrad zostal v podobe, v akej sa nachádzal po barokovej tereziánskej prestavbe, ktorú zničil katastrofálny požiar v roku 1811. Na dlhých 140 rokov zostala z neho ruina, ktorá postupne ďalej chátrala, pričom sa objavovali aj úvahy o jej zbúraní a nahradení novými objektmi. V rokoch 1953 až 1968 sa uskutočnila prvá rozsiahla  rekonštrukcia hradu, ktorej cieľom bola jeho obnova zo stavu ruiny.  Poznamenali ju obmedzené finančné možnosti vyplývajúce z politickej a hospodárskej situácie v štáte, ako aj nedostatok archívnych a terénnych výskumov.

Spolu so vznikom federálneho usporiadania česko-slovenského štátu sa po roku 1968 zmenili aj požiadavky na Bratislavský hrad. Stal sa miestom štátnej reprezentácie a aj Slovenské národné múzeum tu umiestnilo svoje expozície.

Spočiatku sa situácia riešila čiastkovými interiérovými úpravami. Začiatkom osemdesiatych rokov však prevládol názor, že vzhľadom na obmedzenia, ktoré poznačili prvú etapu rekonštrukcie, bude nevyhnutné, aby obnova pokračovala druhou etapou. Až realizácia tohto zámeru obnovy umožní dosiahnuť stav, ktorý by naplnil historický, štátno-reprezentatívny a kultúrno-spoločenský význam, ktorý si Bratislavský hrad právom uplatňuje aj v 21. storočí.

Cieľom rekonštrukcie je uviesť Hradný palác a celý areál do podoby, ktorá bude nadväzovať na poslednú barokovú etapu prirodzeného historického vývoja pred veľkým požiarom. Zároveň rešpektovať a zdôrazniť zachované historické hodnoty s dôrazom na najvýznamnejšie obdobia – Veľkú Moravu, stredovek a novodobú históriu.

Rovnako dôležitým zámerom je dosiahnuť, aby sa táto významná pamiatka stala podstatne atraktívnejšia pre návštevníkov hlavného mesta, a to so všestranným a celoročným využitím. Prispieť k tomu má predovšetkým otvorenie doteraz nesprístupnených historických priestorov, rozšírenie a skvalitnenie podmienok expozičnej a výstavnej činnosti Slovenského národného múzea, rekonštrukcia niektorých požiarom zničených častí hradu, zlepšenie infraštruktúry a parkovania.

Už v roku 1986 v rámci prípravnej dokumentácie bolo odporúčané a následne schválené dobudovanie areálu BH v slohotvornom období neskorého tereziánskeho barokového výrazu.

Na základe vykonaných pamiatkových výskumov bola  v roku 2001 prioritne stanovená  koncepcia rekonštrukcie v  tereziánskom barokovom výraze doplnená o skutočnosť, že budú ponechané, zrekonštruované a prezentované významné nálezy aj z predchádzajúcich období vývoja hradného paláca (gotika, renesancia).
 
 
Na základe vydaného Rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Bratislave pod č. BA/08/1618/2/6476/St zo dňa 13.10.2008 bola dňa 17.12.2008  Uznesením vlády SR č. 955 investičná akcia obnovy preschválená a rozšírená na „Rekonštrukciu hradného paláca a objektov v areáli Bratislavského hradu“ s nasledovnými objektmi:
  1. Hradný palác
  2. Objekty v areáli BH :
A/ Budova na severných hradbách BH
B/ Objekty v južnej časti BH
B.1 Dom v južnom bastióne
B.2 Severná časť bastiónu Leopoldovej brány 
B.3. Trofeje na strážniciach a víťazných bránach Čestného nádvoria 
C/ Exteriérové plochy areálu BH
C.1 Baroková záhrada v severnej časti areálu
C.2 Ostatné plochy okolo barokovej záhrady
C.3 Plochy hornej východnej terasy
C.4 Areálové a slávnostné osvetlenie
C.5 Malá architektúra a informačný systém
D/ Budova pri Mikulášskej bráne
E/ Žigmundova brána
F/ Objekty na Čestnom nádvorí
G/ Hradby
H/ Terasy vinárne BH
I/  Spodná východná terasa
J/  Leopoldovo nádvorie
K/ Zimná jazdiareň
L/ Podzemná garáž
M/ Výťah z tunela pod Hradným vrchom
 
Podzemná garáž, jej výstavba bola zadefinovaná okrem iného ako podmienka pre obnovu/znovu postavenie objektu Zimnej jazdiarne, ktorá má slúžiť širokej verejnosti na kultúrno - spoločenské účely.

Rekonštrukcia Hradného paláca a objektov v areáli NKP BH

Po ôsmich rokoch plánovania rozsiahlej rekonštrukcie sa v apríli roku 2008 začala jej prvá etapa – obnova Hradného paláca. Na projektoch jeho obnovy sa pracuje už od roku 2001, rekonštrukcia sa pre nedostatok finančných prostriedkov niekoľko rokov odkladala. Rekonštrukčné práce sa uskutočnili na objekte Hradného paláca v celom rozsahu. Obnovili sa fasády, nádvorie, ako aj všetky interiéry. Predpokladané náklady na komplexnú obnovu Hradného paláca, jeho priľahlých objektov, ako aj ďalších terajších a plánovaných objektov v areáli Bratislavského hradu, sú vo výške 126 miliónov eur (3,8 mld. Sk) vrátane DPH v súlade s Uznesením vlády SR č. 955 zo dňa 17.12.2008.

Ide o  náklady na stavebnú, technologickú časť, náklady na projekty, prieskumy, inžiniersku činnosť, mobiliár, expozičné prvky pre potreby Slovenského národného múzea, finančnú rezervu, ale aj celú sumu finančných prostriedkov už čerpaných na tento účel do tohto obdobia.

Realizácia celého zámeru bude však závisieť od priorít a možností štátneho rozpočtu a časovo sa odhaduje na niekoľko rokov.

Ťažiskom prác bola obnova Hradného paláca, ktorý bol vo veľmi zlom stavebno-technickom stave. Po jeho obnove sú verejnosti sprístupnené mnohé historické priestory donedávna využívané ako skladové alebo technické priestory. V suteréne sa plánuje umiestnenie expozície dejín Bratislavského hradu a budú sprístupnené aj originály nálezov z obdobia Veľkej Moravy. Prvé poschodie je  miestom štátnej reprezentácie, ako aj miestom výstavných priestorov.

Ďalšia z mnohých noviniek je využitie druhého poschodia, v ktorom je situovaná hradná obrazáreň. Na treťom poschodí vznikol priestor na novú reprezentatívnu národnú historickú expozíciu Slovenska a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. Podkrovie sa zmenilo na  depozitáre Slovenského národného múzea a pod Čestným nádvorím Hradného paláca si svojich priaznivcov nájde lapidárium - výstava kamenných artefaktov. Známa expozícia Klenotnica zostala bez výraznejších zásahov, prešla len nevyhnutnou opravou s prihliadnutím na jej vek. V súčasnosti je v danom priestore situovaná výstava archeologických nálezov, pochádzajúcich z výskumov v rokoch 2008 -2010.

Technickou novinkou je nový osobný výťah, ktorý zabezpečuje bezbariérový prístup do všetkých častí paláca. Novú podobu dostalo aj nádvorie paláca, kde sú fasády obnovené do historicky pravdivej podoby. Obnovy sa dočkal aj Záhradný pavilón (oranžéria) z čias Márie Terézie. Ide o záhradný pavilón, ktorý bude v lete slúžiť na komorné spoločenské a kultúrne podujatia a v zime na prezimovanie teplomilných rastlín zo záhrady. Súčasťou obnovy je aj nové osvetlenie Bratislavského hradu vrátane hradieb tak, aby vytváral dominantu nočnej siluety hlavného mesta.

Postupne ožije celý hradný areál 
Aktuálne rekonštruované /realizované objekty

C/ Exteriérové plochy areálu BH, K/ Zimná jazdiareň  a L/ Podzemná garáž

Ťažiskom ďalšej fázy obnovy je rekonštrukcia ostatných objektov v areáli Bratislavského hradu, predovšetkým v jeho severnej časti. Magnetom na oživenie a zatraktívnenie areálu hradu bude pre návštevníkov Baroková záhrada, ktorá po veľkom požiari zanikla a ktorej obnova je plánovaná už dlhodobo. Pod záhradou sa realizuje výstavba podzemnej parkovacej garáže s kapacitou  dvestodvadsaťdva parkovacích miest s vjazdom zo Zámockej ulice. Podzemná garáž by mala slúžiť návštevníkom hradu, pri organizovaní kultúrno –spoločenských akcií v novoobnovenom objekte Zimnej jazdiarne, ako aj pri protokolárnych akciách štátnej reprezentácie SR v Hradnom paláci. Bez zabezpečenia parkovacích miest nie je možné areál oživiť a celoročne ho využívať na rôzne podujatia.

S novým funkčným využitím pribudne v tejto časti areálu aj objekt Zimnej jazdiarne vo svojej historickej podobe. Pôjde o približne 42 metrov dlhú viacúčelovú sálu s kapacitou zhruba šesťsto miest. Bude celoročne slúžiť hlavne na kultúrne a spoločenské podujatia.

Atrakciou pre návštevníkov bude aj pôvodná podzemná chodba, spájajúca Hradný palác s cisternou, ktorá bude obnovená a sprístupnená verejnosti.
Zmeny čakajú aj hornú Východnú terasu areálu hradu, kde sa plánuje zlepšenie prezentácie archeologických nálezov z veľkomoravského obdobia. Preloženie cesty na hranu svahu medzi hornou a dolnou terasou otvorí návštevníkom doteraz nepoznané pohľady na mesto a na palác.

Investičné aktivity realizované v súčasnosti

Objekty C/ Exteriérové plochy areálu BH, K/ Zimná jazdiareň  a L/ Podzemná garáž sú predmetom súčasných rekonštrukčných prác. Tieto práce boli zahájené v roku 2014.

Ich investičný náklad je nasledovný:


Objekty v areáli BH plánované na rekonštrukciu, ktorá však nie je stále  zahájená

A/ Budova na severných hradbách BH
B/ Objekty v južnej časti BH
B.1 Dom v južnom bastióne
B.2 Severná časť bastiónu Leopoldovej brány
D/ Budova pri Mikulášskej bráne
E/ Žigmundova brána
 I/  Spodná východná terasa
J/  Leopoldovo nádvorie
M/ Výťah z tunela pod Hradným vrchom
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie