Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Podmienky na použitie
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je prevádzkovateľom webovej stránky www.bratislava-hrad.sk.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky vyhlasuje, že obsah webovej stránky má výlučne informatívny a prezentačný charakter. Na webovej stránke poskytuje informácie ako verejnú službu a vyhradzuje si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a výlučne podľa vlastného uváženia meniť alebo aktualizovať jej obsah a štruktúru. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky vyvíja maximálne úsilie, aby informácie na webovej stránke boli aktuálne, napriek tomu však nemôže zaručiť nepretržitú presnosť, správnosť a aktuálnosť obsahovej stránky všetkých dokumentov, a preto neposkytuje žiadnu záruku ich bezchybnosti.

Obsah webovej stránky môže byť použitý iba v súlade s podmienkami tohto dokumentu (právnych podmienok) a v súlade s podmienkami aplikovaných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Akékoľvek použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok, ktoré môžu byť uvedené alebo zobrazené na webovej stránke, najmä však kopírovanie, úprava, rozširovanie alebo akékoľvek komerčné použitie vizuálneho obsahu, informácií, obchodných značiek a ochranných známok a neuvedenie zdroja je zakázané a trestné bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky povoľuje návštevníkom tejto webovej stránky využívať informácie na osobné nekomerčné potreby a na študijné účely bez obmedzenia, nesmú však byť zo strany návštevníkov webovej stránky akýmkoľvek spôsobom upravované a menené.

Webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán („odkazované webové stránky“) a obrázky z webových stránok tretích strán. Odkazované webové stránky nie sú pod kontrolou Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, a preto Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nenesie zodpovednosť za obsah žiadnej z odkazovaných webových stránok vrátane všetkých odkazov nachádzajúcich sa na odkazovanej webovej stránke alebo za zmeny či aktualizácie odkazovanej webovej stránky. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky nenesie zodpovednosť za žiadne dáta alebo za formu prenosu dát prijatých z odkazovanej webovej stránky a Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky tiež nenesie zodpovednosť, ak odkazovaná stránka nepracuje správne.

Produkty a názvy spoločností uvedené na webovej stránke môžu byť ochrannými alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť právne podmienky.

Pripomienky a námety k obsahu zasielajte na e-mailovú adresu info@bratislava-hrad.sk.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie