Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Archeologické nálezy
Archeologický výskum v rokoch 2008 - 2014
Archeologický výskum, ktorý bol realizovaný v rokoch 2008 - 2014 odhalil niekoľko cenných a zaujímavých nálezov rozličného stupňa zachovania. Okrem hnuteľných nálezov boli odhalené aj Keltsko – rímske architektúry.

Vykonaná ochrana nálezov a plánovaná prezentácia nálezov architektúr:
RÍMSKA DLAŽBA(MOZAIKOVÁ) pod nádvorím Paláca
RÍMSKA DLAŽBA(MOZAIKOVÁ) pod nádvorím Paláca (obr. 1). Tento nález je umiestnený v prekrývacej ochrannej stavbe (obr. 2) a následne po zreštaurovaní bude nález sprístupnený širokej verejnosti v rámci stálej expozície Bratislavského hradu.
Obr. 1 : Detail nálezu mozaikovej Rímskej dlažby pod nádvorím Paláca
Obr. 2 :  Existujúca prekrývacia ochranná stavba pre nález Rímskej dlažby
NALEZ RÍM I. POD ZIMNOU JAZDIARNOU
Nález(obr.1) sa nachádza v priestore pod budúcou podlahou Zimnej jazdiarne (obr. 2). V tomto čase je nález ochránený a prekrytý zásypom. Prezentáciu nálezu je v tomto čase stále diskutovaná a k plánovanej modernej koncepcie využitia počítačovej technológie, ktorá umožňuje zobrazenie vizualizácií objektu ako 3D modelu v sále Zimnej jazdiarne, by mala pribudnúť možnosť prezentácie originálu formou odsúvacieho systému podlahy.
Obr. 1 : Nález Rím I Pod Zimnou jazdiarňouObr. 2 : Nález Rím I pod Zimnou jazdiarňou
NÁLEZ RÍM II „POD GAŠTANMI“
NÁLEZ RÍM II „POD GAŠTANMI“ predstavuje pozostatky keltsko-rímskej stavby (obr. 1) a nachádza sa v juhovýchodnej časti Severnej terasy areálu Bratislavského hradu. V tomto čase je nález ochránený pred poveternostnými vplyvmi a prekrytý zásypom. Prezentácia nálezu je plánovaná v prekrývacej ochrannej stavbe (obr. 2) a po zreštaurovaní bude nález sprístupnený širokej verejnosti v rámci obnovenej Severnej terasy areálu Bratislavského hradu (obr. 3) 
NÁLEZ RÍM VI. TORZO KELTSKO – RÍMSKEJ STAVBY – MÚR a PILIERE A ZVYŠKY ZÁKLADOVÉHO MURIVA
NÁLEZ RÍM VI. TORZO KELTSKO – RÍMSKEJ STAVBY – MÚR (obr. 1), 2 PILIERE A ZVYŠKY ZÁKLADOVÉHO MURIVA (obr. 2).
Tento nález sa nachádza v  severozápadnom bastióne. V tomto čase je nález staticky stabilizovaný, ochránený predpísanou konštrukciou a debnením. Torzo piliera, ktorý bol dočasne transferovaný pod dohľadom štátneho pamiatkového dohľadu, bolo výrazne poškodené výstavbou kolektora ešte v 80-tych rokoch 20. storočia.
Prezentáciu nálezu je  v tomto čase stále diskutovaná Schválené riešenie prezentácie tohto nálezu formou zachovania nálezu in situ v pôvodnej nálezovej situácii so spätným zásypom s vyznačením pôdorysu stavby v nivelete terénu sa alternatívne zvažuje  prezentácia nálezu in situ v origináli v prekrývacej ochrannej stavbe.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie