Bratislavský hrad

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky

Aktuality
Stanovisko Kancelárie Národnej rady k aktivitám OI SOS Bratislavský hrad
Kancelária Národnej rady SR prijíma s veľkým počudovaním zámer občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad organizovať zhromaždenie ako „Protest proti arogancii, likvidácii našej histórie, protest za záchranu našich kultúrnych pamiatok“.
Od stretnutia poradného odborného grémia, na ktorom bolo jednohlasne aj zástupcami občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad konštatované, že k žiadnemu poškodzovaniu  ani ničeniu kultúrnych pamiatok nedošlo a ani nedochádza, prijala K NR SR a následne zrealizovala ďalšie preventívne opatrenia na ochranu archeologických nálezov počas prebiehajúcej stavby.

Vo veci ochrany nálezov a priebehu archeologického výskum ďalej zdôrazňujeme, že okrem členov odborného grémia konštatovali aj prizvaní zahraniční experti z oblasti archeológie, že archeologický výskum na Severnej terase Bratislavského hradu bol po odbornej stránke vykonaný v poriadku s dodržaním všetkých štandardov, a ochrana tu nájdených keltsko-rímskych nálezov je na dostatočnej a profesionálnej úrovni. Treba tiež zdôrazniť, že členov grémia a aj zahraničných expertov okrem Kancelárie NR SR nominovali aj zástupcovia občianskej iniciatívy.
 
V zmysle prijatých záverov odborného grémia, dala Kancelária Národnej rady SR prepracovať pôvodný projekt ochrany a prezentácie nálezovarchitektonickej kancelárii Bouda & Masár, ktorý bude následne predložený na odborné posúdenie Krajskému pamiatkovému úradu.  
 
Kancelária otvorila informačné centrum, kde môže verejnosť spoznať ako prebiehal archeologický prieskum v rokoch 2008 až 2014 a taktiež sa dozvedieť o ochrane jednotlivých archeologických nálezov nájdených v areáli NKP Bratislavský hrad. V Informačnom centre sú pravidelne organizované verejné diskusie a prednášky s odborníkmi so zámerom otvorene informovať o priebehu rekonštrukcie NKP Bratislavský hrad, a taktiež o výsledkoch archeologického prieskumu. Za účelom ďalšieho stransparentnenia prebiehajúcich stavebných prác bol zrealizovaný prísľub predsedu NR SR Petra Pellegriniho umožniť verejnosti sledovať aktuálne dianie na stavenisku prostredníctvo kamier, ktorých zábery sú zverejňované na novo spustenej stránke www.bratislava-hrad.sk . 
Kancelária Národnej rady SR sa aj na základe širokého spektra zrealizovaných aktivít dôrazne ohradzuje voči spájaniu jej mena s pojmami ako „arogancia“ a „likvidácia našej histórie“. Zo strany OI SOS Bratislavský hrad ide o manipuláciu s faktami, účelové a nemiestne burcovanie verejnosti. Predstavitelia Národnej rady SR a Kancelárie Národnej rady vždy prejavili ústretovosť, vôľu dohodnúť sa a spoločne riešiť tému ďalšieho postupu rekonštrukcie na viacerých osobných stretnutiach so zástupcami občianskej iniciatívy na pôde Národnej rady SR.
 
Presun diskusie o ochrane pamiatok a rekonštrukcii areálu NKP Bratislavský hrad z odbornej roviny „na ulicu“ a spolitizovanie tejto témy aktivitou Občianskej iniciatívy, je nie len kontraproduktívne, ale je aj veľkým krokom späť od doterajšej korektnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní sa oboch strán.
Autorské práva © Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Podmienky na použitie